Putse Grensfeesten  - reglement van inwendige orde

Nieuw in ons reglement!

Alle standhouders zijn verplicht te werken met herbruikbaar cateringmateriaal.
Concreet houdt dit het volgende in:
− Het is verplicht om drank te serveren in herbruikbare recipiënten.
− Standhouders moeten een beloningssysteem voorzien waaruit blijkt dat ten minste 90% van het herbruikbaar materiaal terug wordt gebracht. (bv. een waarborgsysteem).

 

− Het gebruik van éénmalig plastiek bestek, plastiek wegwerpbordjes en plastiek zakjes is verboden.  

Standhouders die voeding aanbieden dienen in hun stand een brandblusapparaat te voorzien.

1. Organisatie :

De Putse Grensfeesten worden georganiseerd door het comité  Raad van het Dorp en dit  jaarlijks de laatste zondag van de maand juni.  Deze manifestatie heeft tot doelstelling het bevorderen van de plaatselijke handel en het verenigingsleven.

2. Plaats :

De Putse Grensfeesten worden gehouden in de Ertbrandstraat (Kapellen)- Puttestraat (Stabroek) -Antwerpsestraat (Woensdrecht).

 

3. Duur :

De Putse Grensfeesten gaat door van 08.30 uur tot 19.00 uur.

De zone bestemd voor de Putste Grensfeesten wordt verkeersvrij gemaakt van  07.00 uur tot 21.00 uur.

 

4. Deelnemers :

§  De deelnemers kunnen hun standen opstellen vanaf 07.00 uur en dienen uiterlijk om 19.00 uur hun stand ontruimd te hebben.

§  Deelnemers die hun stand niet hebben ingenomen om 08.30 uur kunnen hierop geen aanspraak meer maken, de standplaats kan aan derden worden toegewezen door de organisatie, de standhouder is verplicht achteraan aan te sluiten om alsnog een standplaats in te nemen.

§  De deelnemers dienen in regel te zijn met hun verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid.

 

5. Deelnemingsmodaliteiten :

§  Elke standhouder die wenst deel te nemen aan de Putse Grensfeesten  dient zijn kandidaatstelling met activiteitsopgave te bezorgen aan het comité tijdens de inschrijvingsperiode.

 • De standhouder die afwijkt van de door hem opgegeven activiteiten wordt van de Putse Grensfeesten verwijderd zonder aanspraak te maken op enige vergoeding en/of schadeloosstelling.  De eventueel door de organisatie gemaakte kosten zullen op de standhouder verhaald worden.
 • De toewijzing der standplaatsen gebeurt door de organisatie en dit na het verstrijken van de inschrijvingsperiode.  Er is geen verhaal mogelijk tegen een genomen aanvaarding of weigering.
 • De standen worden zodanig opgesteld dat de doorgang ruim genoeg is voor het publiek en de hulpdiensten, een doorgang van 4 meter is wettelijk vereist voor interventievoertuigen.
 • De standhouders die alcoholische dranken verkopen dienen zich in orde te stellen met vigerende wetgeving.
 • De standhouders zijn verplicht om te werken met herbruikbaar cateringmateriaal (éénmalige drankverpakkingen zijn uit den boze).
 • Het afval moet aangeboden worden in de verplichte vuilniszakken van de betrokken gemeentebesturen en kunnen bij de organisatie aangekocht worden tegen een vergoeding van 1,50 € per vuilniszak.
 • Standhouders die elektriciteit wensen dienen hiervoor zelf de nodige regelingen te treffen.
 • Het gebruik van vloeibaar gemaakte petroleumgassen in persflessen en/of houders is verboden.
 • het gebruik van verwarmingstoestellen voor bak-,braad of kookdoeleinden is slechts toegestaan in standen die hiervoor speciaal zijn uitgerust.
 • In elke stand moet goed zichtbaar, een bord worden aangebracht met de vermelding van de naam van de standhouder, het handelsregisternummer en het BTW-nummer. Voor ambulante handelaars die aan deze manifestatie deelnemen is de voorlegging van hun leurkaart of machtiging vereist.
 • Het is de standhouders verboden schade toe te brengen aan het wegdek, de aanpalende wandel- en rijwegen en voetpaden.  Onder geen enkel voorwendsel mogen zij hun kraam of wagen vasthechten aan wegen, verlichtingspalen of verkeersborden.  De beschadigingen die toch zouden aangericht worden, dienen vergoed te worden.
 • De standhouders zijn verantwoordelijk  voor alle ongevallen die zich gedurende de oprichting, de uitbating of het afbreken van hun stand kunnen voordoen.  De organisatie wijst in alle gevallen de verantwoordelijkheid af.

 

6. Retributie :

De retributie bestaat uit een vergoeding van 40,0 euro aan de organisatie en  daarenboven de verschuldigde taksgelden aan de gemeentebesturen.  Beide worden geïnd door de organisatie en  de verschuldigde retributie wordt overgemaakt aan de gemeentebesturen.

 

7. Sancties :

Bij wanbetaling en niet-naleving van dit reglement zal alle verdere deelname geweigerd worden voor de toekomst.

 

 

Raad van het Dorp